Đặt đăng ký xe máy trực tuyến

 1. Bước vào Bộ Giao thông vận tải
  https://www.dlt.go.th
 2. từ menu chính để chọn
  “Dịch vụ trực tuyến” và nhấp vào “Đăng ký xe máy (đặt biển số)
 3. Chọn loại xe máy mà bạn muốn đặt trước,
  bao gồm xe máy cá nhân, xe máy công cộng, xe máy cho
  nông nghiệp, v.v.
 4. điền vào thông tin cá nhân của
  Dự trữ đã đăng ký, chẳng hạn như tên tên, số nhận dạng, địa chỉ, v.v.
 5. chọn định dạng đăng ký mà bạn muốn đặt là
  Định dạng tiêu chuẩn, định dạng đặc biệt.Hoặc định dạng đấu giá
 6. chọn
  số đăng ký mong muốn (trong trường hợp lựa chọn tiêu chuẩn hoặc đặc biệt)
  hoặc tham gia đấu giá đăng ký (trong trường hợp chọn
  Đấu giá)
 7. trả phí đăng ký trực tuyến thông qua hỗ trợ
  hệ thống ngân hàng
 8. kiểm tra thông tin đăng ký và
  Bằng chứng cần thiết và nhấp vào “Lưu”.Để xác nhận thông tin
 9. Chờ đặt chỗ thông tin đăng ký đã đăng ký
  thông tin
 10. sau khi nhận được thông tin đăng ký trong
  Email chuẩn bị các tài liệu cần thiết để gửi xe máy
  sự đăng ký.Sau đó gửi đến văn phòng vận tải được chỉ định trong
  Thông tin đăng ký